poniedziałek, 28 kwietnia 2014

#dzieńwolnejsztuki

Za nami Slow Art Day! 
Tym razem zapewniliśmy naszym gościom aż 100 minut patrzenia i słuchania. Spotkanie pomyślane było jako relaksacyjna wędrówka z elementami edukacyjnymi. Mimo padającego deszczu i szarości za oknem, staraliśmy się aby było sielankowo, zwiewnie i wakacyjnie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!  


fot.N.Jamiołkowska

piątek, 18 kwietnia 2014

PERIPATOS


Piękno i proporcja: zródła i zasady klasycznej estetyki.
Podczas dzisiejszego spaceru mówiliśmy o podstawach starożytnej estetyki. Zasadniczą tezą naszego prowadzącego, Marcina, było stwierdzenie, że klasyczną estetykę należy rozpatrywać w szerszym kontekście metafizyki, obrazu świata jaki mieli starożytni. Szczególny wpływ na ten obraz świata miał Pitagoras i jego wizja harmonijnego, rządzącego się racjonalnymi, matematycznymi prawami kosmosu (przeciwstawionego chaosowi). Mówiąc o Pitagorasie przeprowadziliśmy eksperyment z gitarą, by zrozumieć matematyczną proporcję rządzącą oktawą. Dowiedzieliśmy się też, na czym polegał rządzący grecką architekturą i sztuką złoty podział. Następnie ruszyliśmy do ukrytego w głębi Łazienek posągu Herkulesa. Herkules miał być symbolem filozofa jako wojownika, kogoś, kto nieustannie pozostaje w twórczym agonie ze swoim poprzednikiem. To posłużyło jako pretekst do skontrastowania estetycznych poglądów Platona i Arystotelesa. Platon wygnał poetów ze swego idealnego państwa; poeci i artyści wytwarzali według niego zaledwie imitację imitacji, byli więc podwójnie oddaleni od prawdziwej rzeczywistości, jaką stanowił świat idei. Arystoteles cenił ich bardziej (wynosił poezję nad historię), ale i tak opowiadał się po stronie filozofii w jej odwiecznym sporze z poezją. Spacer zakończyliśmy zastanawiając się nad uwagami Arystotelesa o pięknie i niejednoznacznością jego pojęcia katharsis.
Beauty and Proportion: the roots and principles off classical aesthetics.
Today, during our walk, we were talking about basics of ancient aesthetics. The main thesis of our host, Marcin, was that classic aesthetics has to be put in more general context of metaphysics, the ancient view of the world. Especially influential for this view was Pythagoras and his vision of harmonious, ruled by rational, mathemathical order cosmos (opposition of chaos). Talking about Pythagoras we carried out experiment with the guitar in order to understand mathemathical proportion of the octave. Also we became acquinted with golden ratio which ruled greek architecture and art. Then we moved towards - hidden deep in Lazienki - statue of Hercules. Hercules was a symbol of the philosopher as a fighter, someone who remains in the creative agon with his precursor. It was the pretext to confront aesthethic views of Plato and Aristotle. Plato banished poets from his ideal state; for him poets and artists created merely imitation of imitation, therfore they were twice removed from true reality which was the world of ideas. Aristotle appreciated them more (he praised more poetry then history) but newertheless he placed himself on the side of philosophy in her ancient quarrel with poetry. We ended our walk wandering about Aristotles remarks on beauty and ambigiuty of his notion of katharsis.

tekst Karolina Bartkowiak
fot. Zofia Zaccaria 

czwartek, 10 kwietnia 2014

Konsultacje społeczne: Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

Muzeum Łazienki Królewskie poszukuje wolontariuszy/ek zainteresowanych wzięciem udziału w ciekawym projekcie konsultacyjnym, związanym z rewitalizacją obszaru Łazienek Królewskich. Konsultacje realizowane są w ramach projektu Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym, według którego Łazienki wzbogacą się o falującą łąkę kwietną swobodnie przechodzącą w ukryty pod nią pawilon wystawienniczy.

Poszukujemy 12 osób, które w okresie od 29 kwietnia do końca maja 2014 roku, przeprowadzą rozmowy konsultacyjne ze zwiedzającymi, odbiorcami oferty kulturalnej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Celem konsultacji będzie zebranie opinii i pomysłów dotyczących projektu i idei Ogrodu XXI wieku, tak aby w przyszłości przestrzeń ta stała się miejscem spotkań, wymiany poglądów, współpracy i wartościowych przedsięwzięć kulturalnych.

Preferowany profil wolontariuszy:
  • studenci/absolwenci kierunku socjologia lub innego kierunku humanistycznego
  • osoby zainteresowane tematem konsultacji społecznych, szczególnie w kontekście działań kulturalnych/muzealnych
  • osoby komunikatywne chcące sprawdzić swoje umiejętności w rozmowie z różnymi grupami odbiorców 
  • osoby odpowiedzialne, z zaangażowaniem podchodzące do wykonywanej pracy
Oferujemy:
  • udział w spotkaniu szkoleniowym prowadzonym przez dr Pawła Kuczyńskiego*, dyrektora Communication Service. Termin szkolenia: 22 kwietnia od godziny 11.00zaświadczenie o udziale w rozbudowanym projekcie konsultacyjnym
  • możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniach/warsztatach realizowanych przez Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: wolontariat@lazienki-krolewskie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.04. W mailu prosimy opisać doświadczenia i krótko uzasadnić chęć udziału w projekcie.

Więcej informacji dotyczących projektu Ogród XXI wieku…na naszej stronie internetowej: http://www.lazienki-krolewskie.pl/Ogrod-XXI-wieku-z-pawilonem-wystawowym.html
 


*Dr Paweł Kuczyński Socjolog, doktor nauk humanistycznych. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Socjologii), Akademii L. Koźmińskiego, Collegium Civitas oraz Centrum Kształcenia Menedżerów (MBA). Stypendysta CNRS w Paryżu i Harvard Business School w Bostonie. Współzałożyciel i menedżer firm badawczych opinii i rynku Kierował m.in. takimi firmami jak Demoskop (badania rynkowe i społeczne), Neumann Management Institute (badania i doradztwo związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi), Communication Service (Outsourcing ). Specjalizacja: badania i analizy ruchów społecznych.  Współzałożyciel Zespołu Analiz Ruchów Społecznych. Członek Zespołu ds. Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Communication Service wiodąca na polskim rynku firma specjalizująca się w konsultacjach społecznych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz projektami rewitalizacyjnymi. Firma została założona w 1999 roku w Warszawie.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Chodzić rozmyślając. Rozmyślać chodząc. // Walking while thinking. Thinking while walking.


PERIPATOS 03.04.2014
Socrates, Plato, Aristotle: the dialogue and the master-pupil relation as the essence of philosophy
During our first philosophical walk in Łazienki we were wandering about etymology of the word „philosophy”. Philosophy means the „love of wisdom” and not the possessing of wisdom; it is more about bringing questions then giving answers. We were talking about presokratics who were trying to find ultimate principle of reality (arche) and we became acquainted with the term logos (rational order in the world). Then we walked to the Amphitheatre and there we concerned classical period of the greek philosophy and above all controversial and mysterious figure of Socrates. We focused on his conflict with sophists and his specific method of philosophising - famous socratic irony. Then we moved to Socrates pupil - Plato. We talked about relation between Socrates and Plato and about Plato’s theory of ideas which he presented in the Parable of the Cave. Very important was Plato’s dualism - his distinction between reality and appearance. We ended our walk by reading the fragment of Plato’s Symposium, where Alcibiades describes Socrates and the short excerpt of Aristotles Nicomachean Ethics, where he opposes Plato. 
Karolina Bartkowiak
photos Zofia Zaccaria
 

PERIPATOS 03.04.2014
Sokrates, Platon, Arystoteles: dialog i relacja mistrz-uczeń jako istota filozofii
Na naszym pierszym filozoficznym spacerze po Łazienkach zastanawialiśmy się nad etymologią słowa „filozofia”. Filozofia oznacza „miłość mądrości” a nie jej posiadanie; jest raczej stawianiem pytań niż udzielaniem odpowiedzi. Omówiliśmy Presokratyków próbujących odnaleźć uniwertsalną zasadę rzeczywistości (arche) i poznaliśmy pojęcie logos (racjonalnego porządku w świecie). Potem przeszliśmy do Amfiteatru i tam zajęliśmy się klasycznym okresem greckiej filozofii, przede wszystkim kontrowersyjną i tajemniczą postacią Sokratesa. Skupiliśmy się na jego konflikcie z sofistami i charakterystycznej dla niego metodzie filozofowania - słynnej sokratycznej ironii. Następnie zajęliśmy się   uczniem Sokratesa - Platonem. Omówiliśmy relację między Sokratesem a Platonem  oraz platońską teorię idei wyrażoną w paraboli jaskini. Szczególnie istotny okazał się platoński dualizm - rozróżnienie na rzeczywistość i pozór. Spacer zakończyliśmy czytając fragment z Uczty Platona, w którym Alcybiades opisuje Sokratesa oraz krótki ustęp z Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, w którym zwraca się on przeciwko Platonowi.
Karolina Bartkowiak
fot. Zofia Zaccaria