środa, 28 maja 2014

"To nie kwestia pogody, to kwestia ubrania". Nordic walking w Łazienkach.

Wbrew pogodzie i alarmom burzowym seniorzy znów spotkali się w Łazienkach na wspólnym spacerze nordic walking. Tym razem ich trasę wyznaczyły Łazienki nieistniejące - budynki nigdy nie wybudowane lub też rozebrane na przestrzeni wieków. Spacer prowadziły Krystyna Mikucka-Stasiak i Małgorzata Radziwanowska. Po powrocie konieczna była gorąca kawa, ale entuzjazmu nie zabrakło ani przez chwilę.
Kolejne spotkania:


11 czerwca 2014: Flora Łazienek Królewskich (D. Kucharski/ M.Radziwanowska) 
25 czerwca 2014: Fauna Łazienek Królewskich (D. Kucharski/ M.Radziwanowska) 
16 lipca 2014: Pomniki łazienkowskie (M.Polakow/ A.Pietrzyk) 
30 lipca 2014: Teatry Łazienek Królewskich (A.Pietrzyk/Z.Zaccaria) 
13 sierpnia 2014: Chińskie wątki w Łazienkach (J.Cholińska/ A.Pietrzyk) 
27 sierpnia 2014: Śladami chinoiserie (Z.Zaccaria, J.Cholińska/ M.Radziwanowska)

WSTĘP WOLNY. Start o godz. 10.00 przed Starą Kordegardą.


piątek, 16 maja 2014

PERIPATOS 15.05.2014

Co widzimy patrząc w niebo o północy? - starożytna kosmologia i jej filozoficzne konsekwencje. 
 
Podczas dzisiejszego spotkania omawialiśmy niezwykle interesujący i skomplikowany temat jakim jest starożytna astronomia. Starożytna wizja wszechświata oddziaływała na europejską kulturę przez ponad dwa tysiące lat, dlatego jej znajomość jest bardzo przydatna w rozumieniu dzieł autorów takich jak Dante, Szekspir czy Cervantes. Gdy zrozumiemy różnicę pomiędzy wizją hierarchicznego, pełnego harmonii wszechświata starożytnych Greków a zimnym Newtonowskim wszechświatem, zrozumiemy też ogromną kulturową zmianę jaka zaszła w nowożytności. Na początek nasz prowadzący, Marcin, opowiadał nam o Arystotelesowskiej koncepcji pięciu żywiołów, którymi są: ziemia, woda, powietrze, ogień i eter. Cztery pierwsze są żywiołami ziemskimi i są one w nieustannym ruchu i w nieustannym konflikcie. Dowiedzieliśmy się także, że greckie słowo planetos oznaczało wędrowca lub kogoś, kto się zgubił. W starożytności każdej planecie przypisywano określone atrybuty i określony metal. Żywiono także przekonanie, że oddziałują one na nasze losy. Według Arystotelesa planety poruszają się po sferach wypełnionych eterem, którego naturalną cechą jest ruch po okręgu. Najbliższą Ziemi planetą jest Księżyc, dlatego wszechświat dzielił on na świat podksiężycowy (nasz świat) i świat nadksiężycowy (świat planet i gwiazd). W centrum wszechświata umieszczał Ziemię. Ponad sferami planet znajduje się wieczny rozum, który Arystoteles nazywa czasami bogiem. Jest on nieruchomy a zarazem jest przyczyną ruchu we wszechświecie, jest Pierwszym Poruszycielem. Gwiazdy natomiast to dziury w sferach, przez które prześwieca boskie światło - i to je właśnie widzimy patrząc w niebo o północy.  

PERIPATOS
What do We See When We Look at the Midnight Sky? - ancient cosmology and its philosophical implications.

During todays meeting we were talking about very interesting and complicated topic which is ancient astronomy. Ancient view of the universe influenced Eurpean culture for more then two thousands years, therfore knowledge of it can help us to understand authors such as Dante, Shakespeare or Cervantes. When we comprehend difference between hierarchical, full of harmony ancient Greeks view of universe and cold Newtonian universe, we will understand huge cultural shift that happened in modern times. In the begining, our host, Marcin, told us about Arystotelian concept of five elements which are: earth, water, air, fire and aether. First four are earthy elements and they are in pernament movement and pernament conflict. We also learned that greek world planetos meant wanderer or someone who had lost. In ancient times to every planet the attribiute and specific metal was signed. Greeks belived that planets influence on our lifes. Acording to Aristotle the planets moves in the spheres filled with aether, which natural tendency is circular movement. The planet nearest to Earth is Moon, so Aristotle divided world to sublunary world (our world) and superlunary world (world of planets and stars). In the center of the universe he placed Earth. Beyond the spheres of planets there is eternal reason, which Aristole sometimes named god. He is completly static, but in the same time he is the reason of movement in the universe, he is Unmoved Mover. Stars are holes in the spheres by which the eternal light shine through - and this is what we see when we look at the midnight sky. 
tekst: Karolina Bartkowiak
foto: Zofia Zaccaria 

środa, 14 maja 2014

Spacerem przez Łazienki. Nordic walking.


Wiosnę witamy w Łazienkach spacerując dziarsko z kijami. Pierwsze zajęcia nordic walking już za nami - rozgrzewka i pierwszy marsz pod okiem naszych instruktorów. Kolejne spotkania będą łączyły aktywność fizyczną z poznawaniem historii i sztuki Łazienek
Spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00 przed Starą Kordegardą. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy w wygodnych strojach sportowych.


· 28 maja 2014: Łazienki nieistniejące (K.Stasiak/ M.Radziwanowska)

· 11 czerwca 2014: Flora Łazienek Królewskich (D. Kucharski/ M.Radziwanowska)

· 25 czerwca 2014: Fauna Łazienek Królewskich (D. Kucharski/ M.Radziwanowska)

· 16 lipca 2014: Pomniki łazienkowskie (M.Polakow/ A.Pietrzyk)

· 30 lipca 2014: Teatry Łazienek Królewskich (A.Pietrzyk/Z.Zaccaria)

· 13 sierpnia 2014: Chińskie wątki w Łazienkach (J.Cholińska/ A.Pietrzyk)

· 27 sierpnia 2014: Śladami chinoiserie (Z.Zaccaria, J.Cholińska/ M.Radziwanowska)prowadzenie: Agata Pietrzyk, Małgorzata Radziwanowska
fot. Dariusz Kucharski

poniedziałek, 5 maja 2014

Peripatos cd.Poszukiwanie prawdy lub władzy: techniki argumentacji i perswazji.
Na spotkanie Peripiatos, które odbyło się pierwszego maja, przybyliśmy w wyjątkowo licznej grupie. Czy sprzyjał temu długi weekend, majowe ciepło, tłumy w Łazienkach Królewskich, czy też bardzo ciekawy temat spotkania – trudno określić. Rozmawialiśmy o retoryce. W starożytnej Grecji retoryka pojawiła się wraz z demokracją. Prosty lud, który chciał zastąpić doskonale wykształconą arystokrację na wysoko postawionych stanowiskach, potrzebował nauczycieli.  Adwokaci, sędziowie czy politycy musieli nauczyć się, jak mówić, żeby mówić skutecznie. Tę wiedzę mogli nabyć – za odpowiednie kwoty – u sofistów, płatnych mentorów. Sofiści twierdzili, że prawda nie istnieje: polityka polega wyłącznie na umiejętnej perswazji i grach słownych. Krytykuje to Platon; twierdzi, że retoryka jest szkodliwa, tworzy iluzję. Jedynym dobrym sposobem osiągania wiedzy i dążenia do prawdy jest dialektyka. Lata później, retorykę rehabilituje Arystoteles. Mówi, że sztuka ta pozwala nam dotrzeć do tego, co jest prawdopodobne, co może się wydarzyć.
Pojęciem ważnym dla retoryki w ujęciu Arystotelesa jest sylogizm, jako rodzaj dedukcyjnego rozumowania składającego się z dwóch przesłanek oraz konkluzji. Na przykład: skoro wszyscy ludzie są śmiertelni, a Sokrates jest człowiekiem, Sokrates jest śmiertelny. Prawidłowo zbudowanego sylogizmu nie da się obalić, jest on w konieczny sposób prawdziwy. Spryty mówca może przechytrzyć słuchacza, poprzez ukrycie w sylogizmie wygodnych dla siebie przesłanek. Zazwyczaj są to sądy, z którymi intuicyjnie jesteśmy skłonni się zgodzić, jednak wypowiedziane jako osobna część argumentu, prawdopodobnie jawiłyby się nam jako jednoznacznie fałszywe.
Spotkanie zakończyliśmy omówieniem wielu innych technik retorycznych. Znalazły się wśród nich takie jak odwoływanie się do emocji słuchacza, porównywanie oraz dawanie przykładów, ograniczanie tematu i układanie argumentów w odpowiedniej kolejności czy też zasada jedności stylów - aby wywrzeć największe wrażenie na słuchaczu powinniśmy przeplatać ze sobą wyrafinowany styl wysoki, mowę potoczną oraz język powszechny. Wszyscy zgodziliśmy się, że temat retoryki jest ważny nie tylko w kontekście starożytnej Grecji: perswazja, także w naszych czasach, jest wszechobecna.Quest for Truth or Power: Techniques of Argumentation and Persuasion
On the last Peripatos meeting, that has happened 1st of May, we were present in an especially large group. Was it due to the long weekend, the warmth of May, crowds in Łazienki Królweskie or just a very interesting topic of our meeting – it is difficult to say. We were talking about rhetoric. In Ancient Greece rhetoric appeared along with democracy. Common people who wanted to replace excellent-educated aristocracy on high-ranking positions, needed teachers.  Lawyers, judges or politicians needed to learn how to speak if they want to speak efficiently. They could gain this knowledge – for certain amount of money – from sophists, paid mentors. Sophists claimed that truth does not exist: politics is only about skillful persuasion and linguistic games. It was criticized by Plato: in his opinion, rhetoric is harmful, creates an illusion. The only good way of gaining knowledge and reaching the truth is dialectics. Years later, rhetoric was rehabilitated by Aristotle. He says that through rhetoric we may reach the world of what is only probable, what is possible to happen.
An important concept of rhetoric according to Aristotle is a syllogism, as a method of deductive reasoning, consisted of two premises and a conclusion. For instance: since all human are mortal and Socrates is a human, Socrates is mortal. A correctly built syllogism is impossible to refute, it is necessarily true. A clever speaker may outsmart the listener by hiding convenient (from his point of view) premises in the syllogism. They are usually opinions that we are intuitively ready to agree with, but as a separate part of an argument they would probably seem to us as clearly invalid.
We have finished our meeting with the discussion about many other rhetorical techniques. It was possible to find among them: appealing to emotions of the listener, comparing and giving examples, delimiting the topic and listing the arguments in particular order or the principle of the unity of styles – to astonish the listener we should interlace the sophisticated high style, colloquial speech and everyday language. We have all agreed that the topic of rhetoric is important not only in the context of the Ancient Greece: persuasion, also in our times, is omnipresent.

Tekst: Martyna Rydzewska