wtorek, 8 kwietnia 2014

Chodzić rozmyślając. Rozmyślać chodząc. // Walking while thinking. Thinking while walking.


PERIPATOS 03.04.2014
Socrates, Plato, Aristotle: the dialogue and the master-pupil relation as the essence of philosophy
During our first philosophical walk in Łazienki we were wandering about etymology of the word „philosophy”. Philosophy means the „love of wisdom” and not the possessing of wisdom; it is more about bringing questions then giving answers. We were talking about presokratics who were trying to find ultimate principle of reality (arche) and we became acquainted with the term logos (rational order in the world). Then we walked to the Amphitheatre and there we concerned classical period of the greek philosophy and above all controversial and mysterious figure of Socrates. We focused on his conflict with sophists and his specific method of philosophising - famous socratic irony. Then we moved to Socrates pupil - Plato. We talked about relation between Socrates and Plato and about Plato’s theory of ideas which he presented in the Parable of the Cave. Very important was Plato’s dualism - his distinction between reality and appearance. We ended our walk by reading the fragment of Plato’s Symposium, where Alcibiades describes Socrates and the short excerpt of Aristotles Nicomachean Ethics, where he opposes Plato. 
Karolina Bartkowiak
photos Zofia Zaccaria
 

PERIPATOS 03.04.2014
Sokrates, Platon, Arystoteles: dialog i relacja mistrz-uczeń jako istota filozofii
Na naszym pierszym filozoficznym spacerze po Łazienkach zastanawialiśmy się nad etymologią słowa „filozofia”. Filozofia oznacza „miłość mądrości” a nie jej posiadanie; jest raczej stawianiem pytań niż udzielaniem odpowiedzi. Omówiliśmy Presokratyków próbujących odnaleźć uniwertsalną zasadę rzeczywistości (arche) i poznaliśmy pojęcie logos (racjonalnego porządku w świecie). Potem przeszliśmy do Amfiteatru i tam zajęliśmy się klasycznym okresem greckiej filozofii, przede wszystkim kontrowersyjną i tajemniczą postacią Sokratesa. Skupiliśmy się na jego konflikcie z sofistami i charakterystycznej dla niego metodzie filozofowania - słynnej sokratycznej ironii. Następnie zajęliśmy się   uczniem Sokratesa - Platonem. Omówiliśmy relację między Sokratesem a Platonem  oraz platońską teorię idei wyrażoną w paraboli jaskini. Szczególnie istotny okazał się platoński dualizm - rozróżnienie na rzeczywistość i pozór. Spacer zakończyliśmy czytając fragment z Uczty Platona, w którym Alcybiades opisuje Sokratesa oraz krótki ustęp z Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, w którym zwraca się on przeciwko Platonowi.
Karolina Bartkowiak
fot. Zofia Zaccaria


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz